ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van ICN SYSTEMS B.V. gevestigd en kantoorhoudende te ´s-Hertogenbosch
Gedeponeerd op 9 mei 2017 bij Kamer van Koophandel

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. De aansprakelijkheid van ICN voor directe schade is te allen tijde beperkt tot het netto (factuur)bedrag van de opdracht, daaronder begrepen zowel geleverde diensten als producten, zulks tot een maximum van het verzekerd bedrag als opgenomen in de door ICN afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ICN beperkt tot het netto (factuur)bedrag van de opdracht, daaronder begrepen zowel geleverde diensten als geleverde producten, met een maximum van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro). In beide gevallen geldt een aansprakelijkheid voor ICN voor zover die schade daadwerkelijk door de wederpartij is geleden en door haar is betaald.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder "de wederpartij" verstaan: de (rechts-)persoon of bedrijfsvorm die met ICN een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk, door beide partijen ondertekend, zijn vastgelegd.
 4. De wederpartij, die reeds eerder overeenkomsten met ICN is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten in te stemmen.
 5. Indien ICN een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en er tussen de Nederlandstalige versie en de niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.
 6. Voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zullen zijn.
 7. Indien de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door ICN jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.
 8. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ICN worden aangepast. De meest recente (aangepaste) algemene voorwaarden, welke op de website van ICN (https://icn-systems.nl/netwerkbeheer/leveringsvoorwaarden) zijn vermeld, zijn tussen ICN en de wederpartij van toepassing.
ARTIKEL 2: AANBOD EN AANVAARDING
 1. Alle door ICN gedane aanbiedingen met betrekking tot de producten en/of diensten, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven (7) werkdagen na kennisgeving door ICN van de aanvaarding van haar aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een aanbod van ICN is gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan door ICN geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door ICN schriftelijk is verlengd.
 3. Indien door ICN een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen haar en de wederpartij pas tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van ICN of door uitvoering van een opdracht van de wederpartij door ICN. Uitsluitend het aanbod van ICN respectievelijk de factuur van ICN voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 4. Indien door ICN geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van de overeenkomst van de wederpartij door ICN. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door ICN respectievelijk haar factuur voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 5. In een aanbod voorkomende omissies, in het kader van een aanbod door ICN geleverde producten en/of verrichte diensten en niet uitsluitend tot de wederpartij gerichte - algemene - informatie, binden ICN niet.
 6. Indien een aanbod is samengesteld uit diverse bedragen is ICN niet verplicht een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het aanbod genoemde prijs uit te voeren.
 7. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ICN niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ICN zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 7 werkdagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 8. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door ICN en de wederpartij eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.
ARTIKEL 3: (UITVOERING) OVEREENKOMST
 1. ICN voert de overeenkomst naar beste vermogen uit. ICN draagt er zorg voor dat haar producten voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen, aan de vereiste normen en kwalificaties, die daaraan voor een normaal gebruik (in het maatschappelijk verkeer) en de stand der wetenschap op dat moment gesteld mogen worden. De producten worden door ICN zelf steekproefsgewijs gecontroleerd op uiterlijke kenmerken.
 2. De wederpartij is gehouden om aan ICN alle gegevens, documentatie, informatie ed. waarvan ICN aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn of waarvan ICN in redelijkheid behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn tijdig aan ICN te verstrekken. Indien de wederpartij dit nalaat heeft ICN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hiermee voor haar gepaard gaande kosten conform haar gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. ICN is gerechtigd om de overeenkomst (in redelijkheid) in fasen uit te voeren (de producten in delen te leveren). Indien tussen ICN en de wederpartij is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd (de producten in delen worden geleverd) is ICN gerechtigd de werkzaamheden voor de volgende fase op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. De wederpartij is gehouden zorg te dragen voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de van ICN betrokken programmatuur en van de door ICN geleverde diensten alsmede voor de invoering in haar organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures alsook voor de beveiliging van de gegevens, daaronder begrepen het regelmatig maken van back-ups van haar (data)bestanden.
 5. De wederpartij is gehouden de door ICN aan haar verstrekte updates, upgrades ed. tijdig en op de door ICN aangegeven wijze te (laten) installeren. Het is de wederpartij verboden om programmatuur van ICN te wijzigen en/of aan te vullen, zulks op straffe van direct opeisbare boete van € 25.000.
 6. Het is ICN toegestaan technische maatregelen te nemen te nemen ter bescherming van haar programmatuur.
 7. Indien is overeengekomen dat de wederpartij, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, apparatuur, materialen, gegevens of informatiedragers aan ICN ter beschikking stelt is de wederpartij verplicht er voor te zorgen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke specificaties en staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens ed.
 8. Geringe afwijkingen ten aanzien van de door ICN aan de wedepartij geleverde apparatuur en programmatuur in afmeting, inhoud, kwaliteit, afwerking ed. alsmede geringe afwijkingen in tijdstip, duur, inhoud, kwaliteit ed. van de door ICN voor de wederpartij verzorgde training(en) geeft de wederpartij niet het recht de opdracht en/of het product en/of de training te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van ICN te vorderen.
 9. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door ICN mogelijk te maken zal de wederpartij ICN steeds tijdig alle door haar genoemde, vereiste, en/of gewenste gegevens of inlichtingen verschaffen en medewerking daartoe verlenen. Zo zal de wederpartij ter bevordering van de ontwikkeling en periodieke controle van de beschikbaar gestelde programmatuur en licenties aan ICN elektronisch toegang verschaffen via nader vast te stellen protocollen en daarvoor bestemde programmatuur van ICN.
 10. De wederpartij is gehouden de (van ICN betrokken) producten zodanig te bewaren en aan derden af te leveren dat deze, gelet op het vermelde in dit artikel, geen gevaar voor derden opleveren.
 11. ICN is gerechtigd indien zij dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk acht en na overleg met de wederpartij voor de uitvoering van de opdracht (levering van de producten) derden in te schakelen.
 12. Afbeeldingen en/of teksten en/of voorbeelden van ICN op websites, in folders, in catalogi, advertenties e.d. geven slechts een indruk en/of indicatie van het product en/of de training, waaraan de wederpartij geen rechten kan ontlenen.
ARTIKEL 4: LEVERING EN DOORLEVERING
 1. De levering van de producten geschiedt "af kantoor/bedrijf ICN", tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Zodra de producten het kantoor van ICN hebben verlaten gaat het risico van de producten over op de wederpartij, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Trainingen vinden plaats op het kantoor van ICN, tenzij schriftelijk anders door ICN aan de wederpartij is gemeld.
 3. De wederpartij draagt het risico van het vervoer van de producten.
 4. De door ICN te leveren producten zijn tevens voor risico van de wederpartij met ingang van het verzuim van de wederpartij de producten af te nemen.
 5. ICN is niet belast met het opslaan van de producten. Indien opslag plaatsvindt geschiedt deze opslag steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Vervoer of verplaatsing van de geleverde producten op het terrein dan wel binnen het bedrijfspand van de wederpartij is niet in de aflevering begrepen en geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Het transport en/of verzending van de door ICN aan de wederpartij te leveren producten geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Dit tenzij er tussen ICN en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de opdracht de installatie van hardware en/of programmatuur ten kantore van de wederpartij inhoud geschiedt het transport van deze producten voor rekening en risico van ICN.
 7. Het is de wederpartij verboden de door ICN aan haar geleverde producten door te leveren aan derden.
ARTIKEL 5: LEVERINGSTIJDEN
 1. De door ICN aan de wederpartij opgegeven leveringstijden zijn naar beste weten vastgesteld, zulks op basis van de bij de totstandkoming van de overeenkomst aan ICN bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door ICN zoveel mogelijk in acht worden genomen. ICN is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de wederpartij kan aan uitsluitend het overschrijden van een door ICN gestelde termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van ICN ingetreden omstandigheden, waaronder begrepen het niet of niet tijdig aanleveren van informatie door de wederpartij.
 2. ICN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen ontstaan door transport (zowel over zee als over land) en productie van de producten en/of de productie van het lesmateriaal (voor de trainingen).
 3. Ingeval de wederpartij de voor ICN benodigde informatie en/of materialen en/of constructies en/of voorzieningen en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet tijdig, onjuist, onvoldoende dan wel niet passend aan ICN verstrekt of voldoet, kan dit invloed hebben op de datum, aanvang en/of duur van de levering van de producten, hetgeen voor rekening en risico van de wederpartij komt. Hierdoor veroorzaakte extra kosten dienen door de wederpartij te worden vergoed. De wederpartij zal ICN van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede levering van producten van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de totstandkoming van de overeenkomst bekend worden.
 4. De wederpartij is gehouden om de door haar gekochte en af te leveren producten en/of trainingen binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van de te leveren producten en/of te geven trainingen geen termijnen zijn overeengekomen is de wederpartij verplicht die producten en/of trainingen op eerste verzoek van ICN af te nemen. Door schending van deze verplichting(en) is zij onmiddellijk in verzuim.
 5. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke ICN verhinderd is door overmacht aan haar verplichtingen te voldoen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 (overmacht).
ARTIKEL 6: PRIJS EN PRIJSVERHOGING
 1. De door ICN kenbaar gemaakte en/of gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W., andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde gelden, en exclusief de kosten van vervoer, opslag en verzekering, reizen en verblijven, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. De prijzen zijn inclusief de kosten van verzending en verpakkingen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. De prijs van de producten is vermeld in Euro's of, indien schriftelijk aangegeven, in andere buitenlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 3. De wederpartij is verplicht aan ICN een BTW nummer te verstrekken.
 4. Indien ICN met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt of is overeengekomen, is zij desalniettemin gerechtigd tot een verhoging van die prijs, bijvoorbeeld indien er zich een omstandigheid voordoet als vermeld in lid 5 van dit artikel. Een aanpassing van de overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst niet aan. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door
  middel van een schriftelijke (buitengerechtelijke) verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na de kennisneming van de prijsverhoging door de wederpartij te geschieden.
 5. Indien maatregelen van de Europese Unie en/of overheidsmaatregelen, zoals verlagingen van exportrestituties, verhoging van heffingen, invoerrechten, tarieven e.d. en maatregelen die betrekking hebben op de samen- stelling of de levering van de producten, leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs, is de wederpartij steeds gehouden de hogere prijs aan ICN te betalen.
 6. Het valuta risico wordt gedragen door de wederpartij, in die zin dat in geval van een depreciatie van de koers van de euro ten opzichte van de koers van de US dollar van meer dan 5% vanaf het moment van order tot aan de uitlevering van de goederen, de prijs overeenkomstig verhoogd zal worden.
 7. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee ICN bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden zijn voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 7: ANNULERING. WIJZIGING EN MEERWERK
 1. ICN behoudt zich het recht voor geringe aanpassingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de opdracht technisch niet haalbaar blijkt.
 2. ICN behoudt zich tevens het recht voor om aanpassingen in de overeenkomst aan te brengen, indien tijdens de uitvoering daarvan blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Partijen treden daartoe tijdig in overleg op welke wijze de overeenkomst moet worden gewijzigd/aangevuld.
 3. Indien partijen (tussentijds) besluiten dat de overeenkomen wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden aangepast. ICN stelt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De wederpartij is gehouden deze wijziging/aanvulling in redelijkheid te accepteren.
 4. De wederpartij heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of indien de wederpartij dat aan geldende dwingendrechtelijke regelgeving ontleent. Indien de wederpartij de overeenkomst (rechtsgeldig) annuleert of ontbindt is de wederpartij verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde producten en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan ICN de door haar in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden.
 5. Indien een wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ICN, zullen die steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot minderwerk of minder leveringen kan dat tot een vermindering van de koopprijs leiden, doch ICN behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door haar reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur alsmede gederfde winst in rekening te brengen.
 6. Annulering van maatwerk hard- en software is niet mogelijk.
 7. Annulering van consultancy of training dient schriftelijk aan ICN te gebeuren.
  Voor training geldt:
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt € 50,- administratiekosten gefactureerd.
  • Bij annuleren vanaf 4 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag wordt 50% van het cursusbedrag gefactureerd.
  • Bij annulering binnen 1 week vóór de eerste cursusdag wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
  • Bij verzetten van de cursus 2 weken voor aanvang wordt 15% van de adviesprijs van de training in rekening gebracht.
  • Bij verzetten van de cursus 1 week voor aanvang wordt 30% van de adviesprijs van de training in rekening gebracht.
  Bij een aanmelding van in totaal minder dan twee cursisten voor een bepaalde training behoudt ICN zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een later tijdstip. ICN zal in dit geval komen met een passende oplossing komen om de training binnen een acceptabele periode te verzorgen.
  Voor consultancy geldt:
  • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de afspraak 25% van de prijs.
  • Bij annulering binnen twee weken tot aanvang van de afspraak 50% van de prijs.
  • Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
  Consultancy wordt na opdracht altijd volledig gefactureerd. Strippenkaarten van 10, 15 of 20 dagen worden na opdracht volledig gefactureerd en deze dienen volledig te worden voldaan. ''Strippen'' zijn bruikbaar voor Consultancy/ Installatie / Implementatie / Begeleiding / Opleiding en worden altijd in overleg ingepland. Strippendagen zijn altijd van 09.00 uur tot 16.30 uur. Strippen voor opleiding zijn altijd van 09.30 uur tot 16.00 uur. Deze tijden zijn inclusief een pauze van 30 minuten. Bij strippen voor opleiding zijn géén lesboeken inbegrepen. Strippen dienen binnen 1 jaar volledig opgebruikt te zijn. Een overeengekomen geplande datum kan tot 1 week voor aanvang kosteloos gewijzigd worden. (5 werkdagen) In geval van een wijziging van een overeengekomen geplande datum binnen één week voor aanvang wordt er een ½ dag van de stippenkaart ingehouden. Overblijvende strippen komen na 1 jaar te vervallen. Strippen zijn niet inwisselbaar of om te ruilen tegen contanten of andere producten of diensten. Bij stippenkaarten worden géén voorrijkosten in rekening gebracht.
 8. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van ICN de meerdere schade van de wederpartij te vorderen, daaronder begrepen de gederfde winst.
ARTIKEL 8: BEËINDIGING
 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien zij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie dan wel indien op een geheel of gedeelte van de eigendommen van de wederpartij dan wel van de geleverde producten die de wederpartij voor ICN houdt, beslag wordt of is gelegd en dit beslag niet binnen afzienbare tijd wordt opgeheven. De wederpartij is verplicht ICN onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. ICN heeft in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van ICN, zonder dat ICN tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderde haar recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die ICN ten laste van de wederpartij heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
 2. Het in het vorige lid gestelde ten aanzien van het recht van ICN de overeenkomst te ontbinden, is niet van toepassing indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 3. ICN is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de in het vorige lid bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, die daarvan het gevolg is.
 4. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de wederpartij niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij ICN ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door ICN gefactureerde geldsommen is de wederpartij na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Zolang ICN nog enige vordering op de wederpartij heeft op grond van de door haar geleverde producten, blijven deze producten eigendom van ICN, daaronder begrepen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen, daaronder begrepen de volledige betaling van de overeengekomen prijs;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomsten door ICN verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van deze overeenkomsten.
 2. Door ICN afgeleverde producten, die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht (indien de licentievoorwaarden van de producent dit toestaan). In geval van faillissement of surseance van de wederpartij is het doorverkopen van deze producten in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening echter niet toegestaan.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of bij ICN gegronde vrees bestaat dat zij dit niet zal doen is ICN gerechtigd de (af)geleverde producten, waarop het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die het product voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het aan ICN verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst, onverminderd het recht van ICN de volledige schade van de wederpartij te vorderen.
 4. De wederpartij dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als het eigendom van ICN en deze op een juiste en zorgvuldige wijze en duidelijk afgescheiden van andere producten te bewaren.
 5. De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden noch op andere wijze te bezwaren. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. De wederpartij is gehouden de polis van voornoemde verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ICN. Vanaf het ogenblik van levering, als omschreven in artikel 4, draagt de wederpartij het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de geleverde producten.
 6. Voor het geval ICN ingevolge lid 1 van onderhavig artikel de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert, geeft de wederpartij reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan ICN, of door haar aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ICN zich bevinden en die producten mede terug te nemen indien de wederpartij in gebreke blijft.
 7. De wederpartij is verplicht om ICN onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten pretenderen ten aanzien van de door ICN geleverde producten.
ARTIKEL 10: BRONCODES
 1. De op de (maatwerk en/of basis)programmatuur betrekking hebbende broncodes worden in de regel niet door ICN in eigendom overgedragen aan de wederpartij, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien deze broncodes aan de wederpartij worden overgedragen behoudt ICN zich te allen tijde het gebruiksrecht daarvan voor. Dit gebruiksrecht heeft betrekking op de uitoefening van het door ICN jegens derden te verrichten onderhoud in het kader van door ICN met derden aangegane onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot de betreffende programmatuur.
ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD IN DUITSLAND

(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden is ten aanzien van de door ICN aan in Duitsland gevestigde wederpartijen geleverde goederen het navolgende van toepassing: (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom ICN an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)
 2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die dem ICN aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen.
 3. Das Eigentum von ICN streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für ICN her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm kleine Ansprüche gegen ICN.
 4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware von ICN mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt ICN zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
  1. Das Miteigentumsanteil von ICN entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware von ICN zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
  2. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil von ICN um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht ICN an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware von ICN zu den Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser anderen Lieferanten bestimmt.
   Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen von ICN zur Sicherung am ICN ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung von ICN für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am ICN abgetreten.
  3. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit ICN ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum von ICN stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen von ICN selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist ICN berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn ICN dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen von ICN um mehr als 10%, so wird ICN auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.
ARTIKEL 12: PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
 1. Indien ICN dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij van belang acht is de wederpartij gehouden om ICN desgevraagd onverwijld schriftelijk te informeren over de wijze waarop de wederpartij uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van de Wet Persoonsgegevens.
 2. De wederpartij vrijwaart ICN voor aanspraken van personen van wie de persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ICN toegerekend moeten worden.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door ICN verleende dienst worden verwerkt ligt uitsluitend bij de wederpartij. De wederpartij staat er jegens ICN voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De wederpartij vrijwaart ICN tegen elke vordering van derden, uit welke hoofden dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien ICN op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging zal ICN er voor zorg dragen dat deze beveiliging zal voldoen aan de specificaties inzake de beveiliging, zoals deze schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. ICN staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 5. Indien ICN bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik maakt van computer-, data-of telecommunicatiefaciliteiten is zij gerechtigd de wederpartij toegangs-of identificatiecodes toe te wijzen. ICN is gerechtigd deze toegewezen toegangs-of identificatiecodes gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te passen. De wederpartij is verplicht de toegangs-en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg te behandelen en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. ICN is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs-of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van ICN.
ARTIKEL 13: OPSLAG EN OVERDRACHT VAN INFORMATIE
 1. ICN is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldig opslag van de van de wederpartij verkregen informatie.
 2. Het risico ter zake van beschadiging of verloren gaan van bij ICN of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de wederpartij.
 3. Het risico ter zake van beschadiging of verloren gaan van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de wederpartij, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, ICN zelf of door derden.
 4. De wederpartij vrijwaart ICN voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het verloren gaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.
 5. Indien bij het onderhoud van programmatuur of andere dienstverlening door ICN gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. ICN is niet aansprakelijk voor beschadiging, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
ARTIKEL 14: GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN
 1. De wederpartij dient de van ICN gekochte producten bij aflevering, dan wel zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken alsmede daarbij na te gaan of de producten en/of de geleverde diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de juiste producten zijn geleverd, of de geleverde producten en/of verrichte diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden aan redelijke minimumeisen van de geleverde producten en/of de verrichte diensten. Hieronder is begrepen dat de wederpartij gehouden is, alvorens de door ICN geleverde producten en/of diensten te gebruiken, deze eerst (in een proefomgeving) te testen. Eventuele problemen daarbij dienen terstond schriftelijk aan ICN te worden gemeld.
 2. Klachtmeldingen omtrent de geleverde producten en/of de verrichte diensten dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij in redelijkheid de producten en/of verrichte diensten heeft kunnen keuren/beoordelen, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van het geleverde product en/of de voltooiing van de verrichte dienst, althans binnen 5 werkdagen nadat de koper/wederpartij de ontvangen producten in redelijkheid heeft kunnen keuren.
 3. De wederpartij is gehouden om na het meedelen van de klacht aan ICN het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor ICN te vermijden. Zij is voorts gehouden om alle medewerking te verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan ICN de klacht niet in behandeling behoeft te nemen.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal ICN het product en/of de dienst waarop de klacht betrekking heeft alsnog leveren en/of verrichten, zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd aan ICN kenbaar te maken.
 5. Klachtmeldingen omtrent facturen van ICN dienen door de wederpartij schriftelijk gedaan te worden binnen 14 werkdagen na factuurdatum van de betreffende facturen, bij gebreke waarvan de facturen als juist en onbetwist zullen worden beschouwd.
ARTIKEL 15: GARANTIES
 1. ICN garandeert jegens de wederpartij dat de geleverde producten, daaronder begrepen de programmatuur, naar behoren functioneert. Problemen zullen gedurende 2 maanden na levering of installatie kosteloos worden verholpen. De wederpartij is gehouden om klachten wegens het niet behoorlijk functioneren van geleverde producten, daaronder begrepen programmatuur, schriftelijk aan ICN te melden, zulks met een omschrijving van de klacht en, indien mogelijk, met bijsluiting van een schermafdruk van de foutmelding. De door ICN geleverde programmatuur wordt gedurende een periode van 6 maanden na levering of installatie door ICN "up-to-date" gehouden.
 2. Voor alle producten, daaronder begrepen materialen, die ICN in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst van derden heeft betrokken, geldt de eventuele garantie die deze derde ten aanzien van het die producten aan ICN heeft verstrekt als ook feitelijk aan ISV geeft.
 3. Indien tussen ICN en de wederpartij een onderhoudsovereenkomst is afgesloten ter zake programmatuur en/of apparatuur heeft die overeenkomst uitsluitend betrekking op de door ICN aan de wederpartij geleverde 0 programmatuur en/of apparatuur. Storingen, foutmeldingen ed., die het gevolg zijn van wijzigingen met betrekking tot de apparatuur en/of programmatuur door of vanwege de wederpartij en/of derden vallen niet onder enige garantie of onderhoudsverplichting van ICN. Zij worden desgevraagd hersteld conform de geldende tarieven van ICN.
ARTIKEL 16: GEBRUIKSRECHTEN
 1. Het is de wederpartij verboden om de in het kader van de overeenkomst ter zake van de door ICN geleverde programmatuur verkregen gebruiksrechten aan derden over te dragen, te verhuren, te verkopen, te leasen, te verpanden, in zekerheid over te dragen, onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken, dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
 2. De wederpartij is eerst gerechtigd de betreffende programmatuur te gebruiken indien de daarop hebben betaling door ICN van de wederpartij is ontvangen en deze de Software Licentie Overeenkomst dan wel een vergelijkbaar document, ondertekend, aan ICN ter hand heeft gesteld.
 3. ICN heeft te allen tijde het recht dit gebruiksrecht te beëindigen/op te zeggen en/of op te schorten indien, na sommatie, de wederpartij niet aan al haar betalingsverplichtingen in het kader van de overeenkomst jegens ICN blijft voldoen.
 4. De wederpartij is enkel gerechtigd de geleverde programmatuur te installeren op het aantal werkplekken/ servers waarvoor zij gebruikerslicenties heeft afgesloten en betaald.
 5. De wederpartij heeft gedurende de garantieperiode recht om hernieuwde updates ter zake de programmatuur van ICN te ontvangen. In het kader van de (licentie)overeenkomst worden onder nieuwe updates van de programmatuur verstaan verbeteringen en aanpassingen van de programmatuur.
 6. Onder het begrip "gebruik" wordt in de (licentie)overeenkomst begrepen dat 1) de programmatuur enkel mag worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is ontwikkeld 2) geheel of gedeeltelijk mag worden gekopieerd (met dien verstande dat het kopiëren van de programmatuur uitsluitend is toegestaan voor back-up doeleinden) 3) geheel of gedeeltelijk mag worden opgeslagen in het systeem of op een andere opslageenheid of DVD/USB alsmede 4) het gebruik maken van het instructie-en documentatiemateriaal en overige informatiedragers behorende bij de programmatuur.
ARTIKEL 17: RETOUR(VER)ZENDEN
 1. Retourzendingen van door ICN aan de wederpartij geleverde producten moeten franco zijn, geschieden voor rekening en risico van de wederpartij en worden alleen door ICN geaccepteerd nadat zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst aan ICN in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden op een door ICN opgegeven adres, tenzij door partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Het retourneren van producten is slechts mogelijk op de voorgeschreven wijze. Indien het retour gezonden product nog voorradig is, wordt er door ICN aan de wederpartij een nieuw exemplaar geleverd. Is het product niet meer voorradig dan wordt het betreffende exemplaar gecrediteerd.
ARTIKEL 18: BETALING
 1. De betaling van de geleverde producten binnen Nederland dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij er tussen ICN en de wederpartij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens ICN nakomt, een en ander zoals in lid 1 van onderhavig artikel is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft ICN het recht aan de wederpartij een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, verschuldigd over het volledige factuurbedrag en na te melden buitengerechtelijke kosten, ingaande op de datum van opeisbaarheid der factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft ICN recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 150 dan wel een minimum van het in het desbetreffende geval door de wetgever voorgeschreven wettelijke regime, onverminderd het recht van ICN op vergoeding van andere schade. Van de inkomende betalingen van de in verzuim geraakte wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudste openstaande facturen worden afgeboekt.
 4. De administratie van ICN strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van het door de wederpartij aan ICN verschuldigde, uit welke hoofde dan ook.
ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
 1. De aansprakelijkheid van ICN voor directe schade is te allen tijde beperkt tot het netto (factuur)bedrag van de opdracht, daaronder begrepen zowel geleverde diensten als producten, zulks tot een maximum van het verzekerd bedrag als opgenomen in de door ICN afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ICN beperkt tot het netto (factuur)bedrag van de opdracht, daaronder begrepen zowel geleverde diensten als geleverde producten, met een maximum van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro). In beide gevallen geldt een aansprakelijkheid voor ICN voor zover die schade daadwerkelijk door de wederpartij is geleden en door haar is betaald.
 2. ICN is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens.
 3. Elke aansprakelijkheid van ICN jegens de wederpartij vervalt na verloop van 12 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het risico van de geleverde producten van ICN overgaat op de wederpartij.
 4. Een aansprakelijkheid van ICN kan uitsluitend ontstaan nadat de wederpartij direct na de (af)levering van de betreffende producten of direct bij het constateren van de tekortkoming, ICN deugdelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ICN een redelijke termijn heeft verschaft om de tekortkoming op te heffen.
 5. ICN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat ICN is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid aan haar bekend behoorde te zijn.
 6. De wederpartij vrijwaart ICN tegen alle aanspraken van derden, ter zake van schade bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, jegens wie ICN zich niet op deze algemene voorwaarden kan beroepen. De wederpartij is tot deze vrijwaring slechts gehouden voor zover ICN zich ter zake ook jegens de wederpartij op uitsluiting of vermindering van aansprakelijkheid kan beroepen.
 7. ICN is nimmer aansprakelijk voor schade van de wederpartij als gevolg van een vertraging in de productie van de (door de wederpartij gekochte) producten.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien deze schade is te wijten aan opzet, grove schuld of grove nalatigheid van ICN of van haar leidinggevende ondergeschikten.
ARTIKEL 20: OVERMACHT
 1. Indien ICN als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren zoals met de wederpartij is overeengekomen is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien ICN door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft ICN het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen en/of te ontbinden.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van ICN en/of bedrijven aan wie ICN werkzaamheden heeft uitbesteed en/of andere hulppersonen, stagnatie in de levering door
  toeleveranciers en/of bedrijven, storingen in het verkeer (zoals wegblokkades), grondstoffengebrek, productie-storingen, vertragingen in verschepingen en transporten, werkonderbrekingen en/of stakingen, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen, oorlogsomstandigheden, brand, extreme weersomstandigheden en problemen met/storingen in dataverkeer, wifi ed.
 3. Indien ICN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
ARTIKEL 21: INDUSTRIËLE-/INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 1. Alle op de door ICN aan de wederpartij geleverde en door haar ontwikkelde cursussen en producten, daaronder begrepen de door haar ontwikkelde programmatuur, rustende industriële/ intellectuele eigendomsrechten (i.e. rechten), daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de met de producten verbonden beeld- en woordmerken, logo's, rapporten, cursusmateriaal, tekeningen, teksten, adviezen, foto's, ontwerpen en andere uitingen, behoren toe aan ICN dan wel aan haar groepsmaatschappijen.
 2. De wederpartij erkent deze i.e. rechten van ICN, respecteert deze en verklaart hierop geen enkele inbreuk, in welke vorm dan ook, te (zullen) maken en meer in het bijzonder zich te onthouden van elke gebruik van de i.e. rechten, anders dan haar op grond van het bepaalde in deze voorwaarden is toegestaan. De wederpartij zal zich onthouden van iedere gedraging of handeling die schade kan toebrengen aan en/of anderszins een nadelige invloed kan hebben op deze i.e. rechten.
 3. Indien de wederpartij aan ICN de opdracht verstrekt om riemen ten behoeve van haarzelf te produceren (private label) en de wederpartij hiertoe voorbeelden van te procederen riemen aan ICN ter hand stelt verklaart en garandeert de wederpartij jegens ICN dat zij hiermee geen inbreuk maak op de industriële/intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart zij ICN ter zake.
 4. Indien de wederpartij een bepaling van dit artikel overtreedt verbeurt zij jegens ICN een direct opeisbare boete van € 50.000, onverminderd het recht van ICN de meerdere schade van de wederpartij te vorderen.
ARTIKEL 22: VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN NON-CONCURRENTIE
 1. De wederpartij staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door ICN verstrekte, van haar verkregen en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door ICN als zodanig is aangeduid.
 2. De wederpartij zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst zonder toestemming van ICN geen werknemers en/of andere hulppersonen van ICN in dienst nemen en zich onthouden van iedere betrokkenheid bij economische activiteiten van werknemers en/of andere hulppersonen van ICN, die betrokken zijn geweest bij (de uitvoering van) de overeenkomst.
 3. In geval van schending van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij aan ICN een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,-- voor iedere schending en een boete van € 2.500,- voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd het recht van ICN de volledige schade van de wederpartij te vorderen.
ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT en GESCHILLENBESLECHTING
 1. Aanbiedingen van en overeenkomsten met ICN worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Heeft echter een levering betrekking op een in Duitsland gevestigde wederpartij, dan is Duits recht van toepassing voor wat betreft artikel 10 van deze algemene voorwaarden. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met ICN niet van toepassing.
 2. Ieder geschil tussen ICN en de wederpartij wordt, zulks in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant. ICN is echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt en ondertekend te 's-Hertogenbosch op 10 april 2017.


Deel deze pagina